Regulamin zakupów API S ON-LINE


Obowiązuje od 01.01.2014r.


Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez:
APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175, 08-110 Siedlce, NIP 821-25-14-417, REGON 141215932, e-mail:
sklep@apis.biz.pl.
Słowniczek:
Sklep - prowadzony przez spółkę APIS sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl
sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi
realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie,
Konsultant - osoba obsługująca Klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień,
preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu
zamówień;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne
lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem
systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru API S - punkt prowadzony przez APIS Sp. z o.o. Grupa SBS, w którym można odebrać
zamówienie zrealizowane przez Sklep.
I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług na terytorium Polski, za pośrednictwem sieci Internet. Informacje
o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://www.sklep.apis.biz.pl.
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.sklep.apis.biz.pl 7 dni w
tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dniach roboczych i godzinach pracy Sklepu.
4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby
złożyć zamówienie należy uruchomić stronę internetową: http://www.sklep.apis.biz.pl i wypełnić formularz
oraz zaakceptować regulamin lub zarejestrować Konto klienta.
5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamawianych
towarów lub usług ze Sklepem. Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Po
potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Sklep.
6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
- wyboru zamawianych towarów lub usług,
- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to
być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
7. Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 5 sztuk.
8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych
1
przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej
w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie
zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu
lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu
(np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje
decyzję o sposobie jego realizacji.
10. Klient ma następujące możliwości:
- częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia
dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji
zamówienia na towary niedostępne,
- anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu
z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność
zgodnie z procedurą opisaną niniejszym regulaminie.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
12. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania
się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
II. Zmiany w zamówieniach.
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do
wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem
formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po
zweryfikowaniu Klienta .
3. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą
przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu .
III. Ceny towarów.
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
- podawane są w złotych polskich,
- zawierają podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub
wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach
złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela
zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.
2
IV. Czas realizacji zamówienia.
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas,
który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika
realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji
jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie
towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- do Punktu Odbioru APIS (lista punktów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki w obecnosci pracownika
firmy kurierskiej lub pracownika APIS.
5. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub
pracownika APIS, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi
jej rozpatrzenie.
V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski :
- płatność przelewem,
- płatność przy odbiorze w punkcie odbioru APIS.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania
operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności
za zamówienie.
VI. Reklamacje.
1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej
trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień
gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz
z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia
gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są
uprawnieniami od siebie niezależnymi.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji
w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem
zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient
powinien odesłać towar na adres Sklepu.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór do pobrania na stronie
sklepu).
5. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym
towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny,
pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty
związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
3
VII. Odstąpienie od umowy.
1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w
ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na
uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem
o zwrocie (wzór oświadczenia na stronie Sklepu) na adres:
APIS Sp. z o.o. Grupa SBS - Dział Zwrotów i Reklamacji
Ujrzanów 175
08-110 Siedlce
5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez
Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego
nastąpiła płatność lub inne konto o ile zostało wskazane przez Klienta.
IX. Dane osobowe.
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie
APIS Sp. z o.o. Grupa SBS oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych
przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia
przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w
celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
X. Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a APIS Sp. z o.o. Grupa SBS Ujrzanów 175, 08-110 Siedlce.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja
o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u
jego dostawców.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe
4
wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.sklep.apis.biz.pl.
6. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może
to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na
korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję
odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
7. Ewentualne spory pomiędzyKlientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie
z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych
praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22
z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w
terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.apis.biz.pl
i www.sklep.apis.biz.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Ujrzanów, dnia 19 grudnia 2013 r.
ver. 1.0
Załącznik do Regulaminu
Lista Punktów Odbior u API S
1. SIEDLCE, Ujrzanów 175, 08-110 Siedlce
2. GARWOLIN, ul. Targowa 2, 08-400 Garwolin
3. ŁOSICE, ul. 11-go Listopada 6, 08-200 Łosice
4. SOKOŁÓW PODLASKI, ul. Nieciecka 8, 08-300 Sokołów Podlaski
5. SIEMIATYCZE, ul. 11-go Listopada 83, 17-300 Siemiatycze
6. MIĘDZYRZEC PODLASKI, ul. Lubelska 80, 21-560 Międzyrzec Podlaski
7. ŁUKÓW, Al. Kościuszki 17, 21-400 Łuków

PDF